Suur-Tampere - page 12

12
SUUR-TAMPERE
y
ritys
lue
kommentoi
tee uutinen
lähetä kuva
Laila Koskela
kansan
edustaja
Suomi on järvien
ja jokien maa
Vaikka teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien te-
hokkaan käsittelyn ansiosta pintavesien kuormitus
on viime vuosina alentunut, on vesien tilassa kui-
tenkin edelleen ongelmia.
Tampereelle suunnitteilla oleva Sulkavuoren uusi
vedenpuhdistamo ei saa Pyhäjärveä puhtaammaksi,
vaan päinvastoin. Sulkavuoren purkuputken kiel-
teiset vaikutukset Pyhäjärven vedenlaatuun ovat
huomattavan haitalliset, mukana olevien kuuden
kunnan jätevesien kuormittaessa vesistöä enene-
vässä määrin asukasluvun kasvaessa huomattavasti
tulevaisuudessa.
Pyhäjärven jo nykyiselläkin jätevesimäärällä Pyy-
nikin edustan syvänne on osan vuotta täysin hapet-
tomassa tilassa.
Puolen maakunnan jätevesimäärien puhdistus-
prosessissa kasvavat myös lääkejäämät ja hormonaa-
liset yhdisteet. Myöskään kaikkia viruksia ei saada
poistettua jätevedestä, samoin jo pitkään havaitut
poliovirukset las-
ketaan jäteveden
mukana Pyhäjär-
veen.
Onko vesistön
alajuoksulla ole-
vilta kunnilta ja
asukkailta kysytty
heidänmielipidet-
tään?
Seudullisen yhteistyön kannalta tulisi uudelleen
katsoa paras ja sopivin vedenpuhdistamon paikka.
Tämä on niin monen suuren kunnan kauaksi tule-
vaisuuteen vaikuttava suurhanke myös rahallisesti.
Paras mahdollinen toimivuus tulee taata pitkälle
tulevaisuuteen myös jälkipolville ympäristön ja en-
nen kaikkea vesistön suojelun näkökulmasta.
Sijoituspaikkana jäteveden puhdistamolle Sulka-
vuori on ongelmallinen ja huono.
Sulkavuoren kallioperän riittävän perusteellisen
tutkimuksen puuttuessa on vähintäänkin arvelutta-
vaa päättää lopullisesti vedenpuhdistamon paikasta.
Kallioperä on rosoisen halkeilevaa kiviainesta, joka
voi tuottaa suuriakin kustannusten nousuja eikä an-
na puhdistamolle riittävän vahvaa perustaa.
Myös Sulkavuoren päällä oleva vanha kaatopaikka
on ongelma-aluetta, jonka saastuttavaa maa-ainesta
ei ole tutkittu, eivätkä sen puhdistamisesta aiheutu-
neet kulut ole näin ollen tiedossa.
Tampereen kaupungin vähättelevä asenne ympä-
ristön asukkaille aiheutuneista haitoista on hyvin
ikävää kuultavaa.
”Sijoituspaikkana
jäteveden
puhdistamolle
Sulkavuori on
ongelmallinen
jahuono.”
»
Jatka keskustelua netissä
»
 kolumnit
Sotka avasi Turtolaan
Indoor Group on avannut noin 2 000
neliön Sotka-myymälän Turtolan
kauppakeskukseen
vastatakseen
Tampereen alueen voimakkaasti kas-
vavaan huonekalujen ja kodinsisus-
tuksen kysyntään. – Uuteen myymä-
läkonseptiimme on lisätty asiakkaan
kaupankäyntiä helpottavia ratkaisuja,
kertoo Turtolan Sotkan myymäläpääl-
likkö Samuli Rahkonen.
T
amperelaisen Ina Fin-
landin myyntipäälli-
köksi on nimitetty 17.
helmikuuta alkaen
Jukka
Reunavuori
. Hän tuo vah-
vistusta Inan myyntitiimiin
vankalla myyntikokemuk-
sellaan ja ammattitaidollaan.
Jukalla Reunavuorella on
pitkäaikainen kokemus B2B-
palvelumyynnistä ja mark-
kinoinnista eri toimialoilta,
uusasiakashankinnasta se-
kä vaativien asiakkuuksien
hoitamisesta. Inaa edeltävä
työantajana oli kiinteistö-
alan Newsec Advice Oy ja
sitä ennen hän työskenteli
henkilöstöresurssien hal-
lintajärjestelmiä kehittäväs-
sä ict-alan yrityksessä. Muita
työnantajia ovat olleet muun
muassa Technopolis Oyj ja
Finnair Cargo Oy.
– Toimialasta riippumatta
kaikissa tehtävissä on ollut
ensiarvoisen tärkeää ym-
märtää asiakkaan tarpeita
ja liiketoimintaa sekä pys-
tyä tuomaan niihin hyötyjä
ja lisäarvoa. Nämä ajatukset
allekirjoitamme myös Inas-
sa, Jukka Reunavuori toteaa.
R
atkaisumallissa noin 16–25-vuo-
tiaat nuoret vierailevat pienissä
ryhmissä säännöllisesti ilah-
duttamassa vanhainkotien arkea ja
järjestämässä erilaisia viriketuokioi-
ta. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi
laulamista, pelaamista, juttelemista
ja ulkoilua.
Toiminta pilotoidaan tulevana ke-
sänä Attendon Tampereen ja Nokian
hoivakodeissa.
Vanhusten yksinäisyys, hoidon lai-
minlyönti ja mielekkään tekemisen ja
seuran puute ovat puhuttaneet paljon.
Myös nuorten ja vanhusten välinen
yhdessäolo on monesti satunnaista,
jopa omat lapsenlapset vierailevat
harvoin.
Nuorten ja senioreiden ystävyys-
suhteet edistävät kulttuurin siirtymis-
tä sukupolvelta toiselle. Nuorille on
puolestaan tärkeää saada kosketus-
pintaa vanhustenhuoltoon ja -oloihin,
etenkin ennen oman koulutusvalinnan
tekemistä. Sosiaalialalla on kasvava
työvoiman tarve, joten nuorten kiin-
nostuksen lisääminen alaa kohtaan on
tärkeää.
– Tämän tyylinen palvelu on tärkeä,
sillä nuoret tuovat senioreiden elämään
uudenlaisia virikkeitä ja intoa, toteaa
tamperelaisten ikäihmisten palve-
lu- ja neuvontapisteen palveluesimies
Tuula Holja
.
Idean takana ovat loppuvuodesta
2013 perustetun Huikea Oy:n kaksi
nuorta yrittäjää. Ajatus viriketoimin-
nan järjestämisestä syntyi jo opiskelu-
aikana, kun Huikean perustajajäsenet
tutustuivat toisiinsa opiskellessaan
Proakatemiassa yrittäjyyden tra-
denomeiksi.
Huikea Oy:n arvoja ovat yhteiskun-
nallisten olojen sekä nuorten työllisyy-
den parantaminen.
Ratkaisumalli vanhusten
yksinäisyyteen
Attendon hoivakodeissa
Tampereella ja Nokialla
pilotoidaan uudenlainen
kesätyö nuorille.
Nimitysuutinen Ina Finlandissa
Seuraava
SUURJAKO
12.3.
Varaa paikkasi ajoissa!
»010 5844 222
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook